Obsah stránky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Široký Důl, rozhodla ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165,
odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně: přijímá k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Široký Důl uchazeče s následujícími registračními čísly:

mssd/01/2020, mssd/02/2020, mssd/03/2020, mssd/04/2020, mssd/05/2020

Počet přijatých uchazečů: 5

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nemusí být rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat
o jeho vydání.
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data tohoto rozhodnutí.

V Širokém Dole 1. 6. 2020

OMEZENÁ DOBA  PŘÍCHODU A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ V DOBĚOD 25. 5. – 30. 6. 2020

PŘÍCHOD DO MŠ V DOBĚ

OD 7:45 – 8:30

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ

 OD 11:30 – 11:50       12:45 – 13:00

PO ODPOČINKU  

OD 14:00 – 15:00

Provoz Mateřské školy v Širokém Dole bude znovu obnoven od 25. 5. 2020 v běžném provozu od 7:00 do 15:00 hodin se zajištěním celodenního stravování. Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Rodiče dětí jsou při příchodu povinni vyplnit a odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění".

Čestné prohlášení je k dispozici na obecním úřadě  nebo k vytisknutí na konci tohoto souboru.

Pokyny pro rodiče vydané MŠMT:

Cesta do MŠ a z MŠ

- při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou

 

V prostorách MŠ

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

- u vchodových dveří je povinná desinfekce rukou před vstupem do MŠ

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu

(zejména předání, vyzvednutí dítěte)

- v šatně mohou být pouze 2 děti s doprovodem

- doprovodu je zakázán vstup do tříd!

- děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí

- dopoledne bude probíhat hlavně  na školní zahradě a  v přírodě, proto prosíme o dostatek vhodného oblečení

 

Ve třídě

nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě rýmu nebo  kašel, je potřebné  aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční. U dětí, které mají alergické příznaky požadujeme potvrzení od alergologa nebo pediatra - pokud je uvedeno na přihlášce, není potřeba potvrzení nové.)

- z hygienických důvodů, prosíme, zvažte spaní dětí v MŠ

 - dítě neprodleně po přezutí a převlečení vstoupí do umývárny a musí si důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (děti se budou po umytí utírat do papírových ručníků)

- bude probíhat zvýšená desinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel

 - z hygienických důvodů nebudou vydávány obědy do jídlonosičů, obědy bude možné odhlásit do 7. hodiny daného dne

- děti si nebudou nosit vlastní hračky z domova

- pokud se u dítěte během dne objeví některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte!

 

Upozornění: Děti si samy nesmí nabírat jídlo ani pití. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem dali do MŠ s sebou plastovou láhev na pití, kterou budeme dle potřeby dětem doplňovat. Toto opatření nám umožní dodržovat pitný režim ve třídách, ale i při pobytu venku. Lahve dětem označte jménem, aby nedocházelo k záměně. Vždy v pondělí přineste novou.

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)

 

.....................................................................................................................................................

 

Datum narození: ...................................                          Třída: .....................................................

 

Trvale bytem:...............................................................................................................................

 1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,  náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 2. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil/a  tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách dítěte/žáka.
 3. Prohlašuji, že si nejsem vědom/a skutečnosti, že by u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání došlo v posledních 14 dnech ke kontaktu s osobou léčící se na  COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě.
 4. Beru na vědomí, že výše uvedené/ý dítě/žák/student/účastník vzdělávání může být osobně přítomno/ý ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

 

V   .............................................................

Dne  ..........................................................

                                                                                ....................................................................................

                                                                                                               Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání

                                                                                                                                                         nebo

                                                                                                                          Podpis zákonného zástupce nezletilého

  Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy v Širokém Dole
od 16. března 2020

 

S ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci a po projednání
se zřizovatelem se v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuje provoz mateřské školy v Širokém Dole s účinností od pondělí 16. března 2020 na dobu neurčitou.

Velice Vám děkujeme za pochopení.         

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY v Širokém Dole na šk.rok 2020/2021

čtvrtek 7. 5. 2020

 

Vzhledem k mimořádnému opatření budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vyplněné přihlášky přineste  na OÚ. Děkujeme

 

(přihlášky si vyzvedněte od 14. 4. 2020  na Obecním úřadě v Širokém Dole. )

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které budou mít do 31. 8. 2020 (včetně) 5 let.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. vzor níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu

 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

 

 

       

Patička stránky