Obsah stránky

Základní škola a mateřská škola Široký Důl

Široký Důl 100, Polička 572 01

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Telefon: pevná linka 461 310 708, mobil 732 436 475

E-mail: mssirokydul@seznam.cz

 

INFORMACE PRO RODIČE                                                                              školní rok 2020/2021    

ŠKOLKOVNÉ

1. Výše úplaty

Měsíční výše úplaty je stanovena vždy na období od 1. září do 30. června následujícího kalendářního roku tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 činí 200 Kč/ měsíc.

3. Způsob úhrady

Úplata za předškolní vzdělávání bude uhrazena bezhotovostně na účet Základní školy a mateřské školy Široký Důl    č. ú. 181 893 935/0300 vždy do 25. dne předchozího kalendářního měsíce. Trvalý příkaz se zadává pouze do 25. 5. každého školního roku, od září je nový výpočet platby, který se odvozuje od nákladů za minulý rok.

Při opakovaném pozdním provedení plateb či neprovedení plateb po předchozím písemném upozornění, lze v souladu se školským zákonem § 35, ukončit předškolní vzdělávání dítěte v MŠ.

4. Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 • pro dítě s povinnou předškolní docházkou a dítě s odkladem školní docházky
 • je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek. V případě prominutí úplaty je zákonný zástupce povinen prokázat pobírání dávky.
 • fyzická osoba, která pobírá dávky pěstounské péče. Pokud tuto skutečnost prokáže.
 • vztahuje se na dítě se zdravotním postižením a děti s postavením azylanta

5. Snížení úplaty za předškolní vzdělávání

 • o polovinu z celkové částky (100,-) bude snížena úplata dítěti, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce (platí pro dlouhodobě nemocné a děti nastupující během školního roku)
 • pro kalendářní měsíc, v němž bude ředitelkou ZŠ omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než pět dnů, stanoví poměrnou část výše úplaty. Tato možnost se poskytuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.  

V souvislosti s opatřením COVID-19

 • pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy poměrnou část výše úplaty, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

STRAVNÉ

1. Svačiny - dopolední i odpolední svačina 19,- /den

Číslo účtu pro placení svačin je stejné jako u školkovného 181 893 935/0300. Sem poukažte trvalým příkazem zálohy na svačiny ve výši 380,- měsíčně do 25. dne předešlého měsíce, tzn. za září, zaplaťte v srpnu!!!

2. Obědy - 19,-/den

Číslo účtu jídelny v Lubné je 181 888 597/0300 variabilní symbol ( ….. ), tam poukažte trvalý příkaz 380,- splatný k 25. dni předešlého měsíce.

Všechny platby musí být uhrazeny do 1. 9. 2020

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Na toto telefonní číslo 732 436 475  smskou do 7.00 hodin omlouvejte dítě v případě nemoci (nárok na stravu má dítě pouze 1. den nemoci).

Zákonný zástupce omlouvá dítě s povinnou předškolní docházkou písemně do Omluvného listu, který je uložen v mateřské škole na vyžádání.

S SEBOU PŘED NÁSTUPEM

- bačkorky (s pevnou patou – ne krosky)

- ZDRAVOU PLASTOVOU LÁHEV

- krabičku na svačinu (děti chodící po obědě)

- kompletní náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, gumáky, pyžamo

- prosíme o zakoupení 3 krabic tahacích papírových kapesníků

- do školky si dítě může vzít jednu vlastní malou hračku (plyšáčka, panenku, autíčko, nedávejte dětem  zbraně a  hračky, které se mohou rozbít)

-  děvčata hřeben na vlasy

 

REŽIM DNE

7:00 –  8:30                scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, nabídka činností

8:30 –  8:50                svačina

8:50 –  9:45                DOPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

                                   cvičení ticha podle Marie Montessori                                 

                                   komunitní kruh podle témat v ŠVP PV

              tělovýchovná chvilka dle počasí buď v herně nebo venku

              řízená činnost podle témat v ŠVP PV

9:45 – 10:15               příprava na pobyt venku, hry na zahradě

10:15 – 11:45             pobyt venku procházka po okolí, do lesa za účasti obou učitelek

11:45 – 12:10             oběd

12:10 – 12:30             odchod dětí po obědě

12:10 – 13:00             klidové činnosti (z důvodu provozu výdejny pro ZŠ)

13:00 – 14:00             četba knihy, odpočinek na lůžku dle individuální potřeby do 14:45

14:00 – 14:45             svačina průběžně podle zájmu dětí

14:00 – 16:00             ODPOLEDNÍ BLOK ČINNOSTÍ

    spontánní a pohybové aktivity dle volby dětí, vzdělávání dětí v různých výchovně-vzdělávacích oblastech,      pobyt na zahradě (po svačině všech dětí)

14:00 – 16:00             odchod dětí

 

CO BY MĚLO UMĚT VAŠE DÍTĚ V DEN NÁSTUPU DO ŠKOLKY

 •  samo udržovat osobní čistotu, splachovat WC
 • samostatně a správně jíst lžící a pít z hrnku
 •  umýt a utřít si ruce a ústa
 •  svlékat a oblékat části oděvu
 •  vysmrkat se a používat kapesník
 •  nazout si boty a bačkory

  DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI

Patička stránky