Obsah stránky

  V souladu s §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. 2020 ředitelské volno z organizačních důvodů. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude vydáno v pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Lenka Kopecká, ředitelka školy

 

INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V pondělí 25. 5. 2020 bude obnoven provoz základní školy. Provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Níže uvedené informace vycházejí z pokynů MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. S těmito pokyny jsou povinni se žáci a jejich zákonní zástupci seznámit, jsou vloženy na www.sirokydul.cz – základní škola v sekci dokumenty. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020 e-mailem na adresu sirokydul@zskola.com. Účast žáka ve škole není povinná, nepřihlášenému žákovi však nebude umožněn vstup do školy.


Cesta do ZŠ a ze ZŠ
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: dodržení odstupu 2 metry v souladu s mimořádnými opatření, není nutné u členů společné domácnosti, minimalizovat shromažďování osob před školu.


Příchod do školy
Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, které si můžete vyzvednout na obecním úřadě, popřípadě stáhnout na ww.sirokydul.cz v sekci dokumenty. Škola bude pro žáky otevřena od 7.00 hodin,
u vchodových dveří bude povinná dezinfekce rukou, ihned po přezutí se žák přesune do své učebny, kde si důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem, po umytí se utře do papírového ručníku, mytí rukou bude probíhat po každém vyučovacím bloku. Během veškerých pohybů po škole budou děti mezi sebou dodržovat rozestupy 2 m a ve společných prostorách budou nosit roušky. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům. Do školy nesmí nikdo vstoupit s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).


Stravování
Školní jídelna v Lubné nám obědy zajistí. Školní stravování bude poskytováno po skupinách, aby nedocházelo k promíchávání dětí. Přihlásit děti ke stravování je potřeba do 18. 5. 2020 na e-mail sirokydul@zskola.com. Žák bude mít vlastní láhev na pití, lahve dětem označte jménem, aby nedocházelo k jejich záměně.


Odpolední dohled
Odpolední část bude probíhat pouze pro žáky 1. -2. ročníku formou činností obsahově podobných školní družině a to nejdéle
do 15 hodin. Zákonný zástupce bude informovat učitele písemně, zda žák bude odcházet samostatně a v jakou hodinu.

 Roušky
Žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Sáček i roušky dětem zřetelně označte jmény. Žáci budou sedět ve třídách po jednom, 2 m od sebe, a to bez roušek. Roušky si nasadí při bližším kontaktu.


Dopolední výuka
O organizaci dopolední výuky Vás budeme informovat 20. 5. 2020 na www.sirokydul.cz - záložka základní škola v sekci informace.

 ORGANIZACE DOPOLEDNÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020
Do budovy školy budou moci žáci vstupovat od 7.00 do 7.40 hodin. Vstup bude povolen pouze žákům, doprovázejícím osobám je do školy vstup zakázán. První den příchodu musí žáci odevzdat podepsané čestné prohlášení. Formulář si můžete stáhnout na www.sirokydul.cz – záložka základní škola v sekci dokumenty, popřípadě vyzvednout na obecním úřadě.
Výuka začne v 8.00 hodin a skončí ve všech ročnících ve 12.00 hodin. V pondělí 25. 5. 2020 budou mít žáci 4.-5. ročníku ČJ, M, VL a AJ, žáci 1.-3. ČJ, M, ČJ a  výchovný předmět . Rozvrh na následující dny obdrží žáci ve škole. Po dopoledním bloku bude následovat oběd, ve 12.00 hodin odcházejí na oběd žáci 4. a 5. ročníku, poté žáci 1.-3. ročníku. Po vyučování, popřípadě po obědě, odcházejí žáci 4. -5. ročníku domů, žáci 1. -2. ročníku můžou pokračovat v odpolední části do 15.00 hodin.
 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Široký Důl, rozhodla ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

přijímá k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Široký Důl uchazeče s následujícími registračními čísly:

zssd/01/2020, zssd/02/2020, zssd/03/2020, zssd/04/2020, zssd/05/2020

Počet přijatých uchazečů: 5
Počet nepřijatých uchazečů:0

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nemusí být rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data tohoto rozhodnutí.

V Širokém Dole 1. 6. 2020

 

Patička stránky